Udruženje žena sa invaliditetom Impuls Bijeljina
Adresa: Račanska 92
Telefon: 055/250-379
Faks: 055/250-379

Udruženje žena sa invaliditetom "Impuls" je organizacija osnovana 14.10.2004. godine sa ciljem da zastupa interese žena sa invalidieteom kako bi mogle u potpunosti ostvariti svoja osnovna prava, a samim tim poboljšati svoj zdravstveni, socijalni i ekonomski status i tako postati aktivne građanke društvene zajednice u kojoj žive. Osnovni ciljevi udruženja su humanitarnog karaktera i ogledaju se u ostvarenju i unapređenju zdravstvenog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog položaja članica udruženja, usmjeravanju na prevenciji invalidnosti i potpunu zaštitu žena sa invaliditetom - članica Udruženja, naročito njihovo obrazovanje, radno osposobljavanje i zapošljavanje, organizovano i zajedničko djelovanje prema organima zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, na promociji i prihvatanju socijalnog modela invalidnosti, filozofije samostalnog života, kao i obavljanje privredne djelatnosti u skladu sa Statutom i Zakonom. Misija: Udruženje žena sa invaliditetom „IMPULS" je nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija koja deluje na području BiH, okuplja, podržava i osnažuje žene sa raznim vidovima invaliditeta, putem zdravstvenih, socijalnih, edukativnih i ekonomskih programa za aktivno učešce u zajednici u kojoj će imati jednaka prava i jednake mogućnosti kao i svi ostali građani zajednice u kojoj žive.